Feed-in ordningen endelig på høring

Olje- og energidepartemenet har lagt ut feed-in ordningen til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 3. desember og Småkraftforeninga vil selvsagt gi en tilbakemelding til departementet.
Les høringsdokumentene her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing—utkast-til-forskrift-om-stotteo.html?id=482308&epslanguage=NO