Vil Regjeringen stoppe småkraftutbygginger?

Etter en nærmere gjennomgang av Statsbudsjettet for 2008 som ble lagt frem fredag, er det grunn til å stille seg spørsmålet om Regjeringen ønsker å stoppe ny fornybar vannkraftproduksjon. Statsbudsjettet er en katastrofe for småkraftnæringen og vil få dramatiske konsekvenser for både eksisterende kraftverk men også på antallet nye kraftverk. Det er også grunn til å spørre om de faktisk vet hva de har vedtatt.

Som nevnt tidligere foreslås en reduksjon av innslagspunktet for grunnrenteskatt fra dagens 5500 KVA til 2004 nivå, dvs. 1500 KVA. Det vil medføre nye tilpasninger til 1499 KVA for å unngå slik skatt. Imidlertid vil jo større kraftverk ikke kunne strupes ned så langt, og de må da svare grunnrenteskatt. Trolig vil så mye som 2 TWh ikke bli realisert som, følge av regelendringen dersom alle kraftverk i intervallet 1,5 til 3 MW tilpasser seg skattegrensa.

Småkraftforeninga ønsker i stedet en løsning der alle kraftverk i utgangspunktet får grunnrenteskatt men først etter et bunnfradrag på 5500 KVA.

Regjeringen foreslår også å samordne beregnet grunnrenteinntekt på selskaps- og konsernnivå. I dag bergenes grunnrenteinntekten per kraftverk. Negativ grunnrente kan kun fremføres positiv grunnrenteinntekt i samme kraftverk. Regelendringen vil innebærer en fordel for konsern med flere kraftverk, men de fleste private kraftverk er enslige kraftverk, og regelendringen vil dermed ikke få noen effekt for disse.

Det foreslås også å redusere skjermingsrenten av friinntekt med 2 prosentpoeng, samtidig med at det foreslås å endre beregningen av den risikofrie renten til siste års gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med 12 måneders gjenværende løpetid. Dermed reduseres risikoskjermingen for beregning av friinntekt, og en mindre andel blir holdt utenfor beskatning. Endringen av skjermingsrenten til 12 måneders rente vil kunne medføre at grunneier ved låneopptak risikerer en høy grunnrenteskatt i perioder der 12 månedersrenten faktisk er lavere enn faktiske lånekostnader.

Regjeringen ønsker som informert tidligere om å heve grunnrenteskatten fra 27% til 30%. I motsetning til rederinæringen kan ikke småkraftproduskjonen flagges ut, og det virker som om det er svært bevisst i Regjeringen. Småkraftforeninga etterspør en argumentasjon for en slik skattesatsøkning utover ønsket om en økt skatteinngang. Også dette grepet vil medføre at færre kraftverk blir realiserte da avkastningen av investert kapital blir redusert.

Som om ikke dette var nok så foreslår Regjeringen at den kommende støtteordningen (4 øre/KWh) skal inntas i beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekten, og beskattes dermed med en marginal skatt på 58%.Skatten blir altså større enn tilskuddet.

Samlet sett medfører denne skattepakka tidens en dramatisk effekt på småkraftbransjen. Skatteskjerpelsen i kombinasjon med høye utbyggingskostnader, vil redusere tilgangen på lønnsomme prosjekter dramatisk. Resultatet blir mindre CO2-fri og miljøvennlig kraft på markedet, dårligere kraftbalanse og redusert verdiskapning i distriktene. En kan jo bare undre seg på hvordan særlig Senterpartiet kan forsvare denne politikken.

Småkraftforeninga mener det er all grunn til å etterlyse Regjeringens egentlige holdning til småkraft. Småkraftforeninga vil arbeide intenst med denne saken fremover i nært samarbeid med medlemmene og andre aktører. Regjeringens skatteopplegg for småkraften er nødt til å endres på vesentlige punkter!