Møtte finansdepartementet

Småkraftforeninga møtte i dag statssekretær Geir Axelsen i finansdepartementet. Temaet var selvsagt skatteskjerpelsen i forslaget til statsbudsjett for 2008. Småkraftforeninga redegjorde for konsekvensene av de foreslåtte skatteskjerpelsene, og lanserte samtidig et forslag til skatteopplegg som vil være provenynøytralt i forhold til dagens regelverk.

I hovedsak går dette ut på å innføre et bunnfradrag for de første 5500 KVA’ene ut fra en sjablonmessig produksjonstid på 4000 timer i året. Dernest må ordningen begrenses til anlegg opp til 10 MW, altså definisjonsgrensa for småkraftverk, EUs definisjon på ny fornybar kraft m.v. Ordningen skal dessuten kun gjelde for ”nye” kraftverk hvor vi foreslår å nytte feed-in ordningens (og sertifikatordningen) datogrense 01.01.2004. Eldre kraftverk beholder dagens skatteregime. Provenytapet i forhold til forslaget til statsbudsjett for 2008 vil også være helt marginalt, da som nevnt ordningen kun skal gjelde for kraftverk < 10 MW. En slik løsning vil eliminere problematikken med subtilpasninger og som vil medføre at produksjonen blir optimal i forhold til konsesjonen og maksimal i forhold til naturinngrepet. En slik ordning vil også medføre økt grunnrenteskatt i forhold til i dag, nettopp fordi det ikke vil være noe poeng å foreta en skattemotivert tuilpasning. Med andre ord en vinn vinn situasjon for alle parter. Det er vår vurdering at Axelsen og hans stab syntes forslagene var interessante og vi håper og tror at de vil arbeide videre med vårt innspill.