Opposisjonen samler seg om et klimaforlik

Regjeringspartiene fikk torsdag overlevert 61 krav fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre til et klimaforlik. De tre partiene vil ha en kraftig skjerping av klimapolitikken.

Opposisjonen mener en satsing på ny fornybar energi og CO2-fjerning fra fossile brensler er nødvendig for å møte dagens og kommende energibehov samtidig som utslippene av klimagasser må reduseres. De foreslår blant annet følgende tiltak:

1. Grunnfondet for fornybar energi økes til 40 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2009.

2. Det bevilges 1,8 mrd. kroner i støtte til ny fornybar energi i statsbudsjettet for 2009, utover bevilgningen i statsbudsjettet for 2008.

3. Regjeringen må snarest gjenoppta forhandlingene med Sverige om å etablere en felles ordning med grønne sertifikater. Norge må være pådriver for et felles nordisk marked for grønne sertifikater. I påvente av et sertifikatmarked må støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder forbedres innen utgangen av 2008. Støttesatsene må heves betydelig og legges på et nivå slik at de utløser 30 TWh ny elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder i 2014 og ordningen må bli rettighetsbasert. Fra 1. januar 2008 økes støttesatsene til minimum 8 øre/kWh for vannkraft under 3 MW, minimum 20 øre/kWh for vindkraft og minimum 40 øre/kWh for elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi og umodne teknologier.

4. De foreslåtte endringene i reglene for kraftverksbeskatningen i statsbudsjettet for 2008 som gjør at småkraftverk får økt skattebyrde iverksettes ikke.

5. Energieffektiviteten i elnettet og kraftproduksjonen må økes med 20 prosent innen 2020 gjennom opprusting av elnettet, effektivisering for å redusere nettapet og utbedring og fornyelse av eksisterende vannkraftverk. Mindre kraftverk må gis lettere tilgang.

6. Det fremmes en sak om fullskala CO2-håndtering ved gasskraftverket på Kårstø med forslag til investeringsbeslutning i løpet av 2008.

7. Investeringsbeslutning om CO2-rensing på Mongstad må fattes i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.

8. Det bygges et pilotanlegg for utprøving av teknologier for CO2-håndtering på Kårstø, med en kapasitet på minimum 100.000 tonn CO2 pr. år. En investeringsbeslutning tas i løpet av 2008. Pilotanlegget forutsettes å være ferdig innen utløpet av 2009. Pilotanlegget forutsettes å ikke forsinke fremdriften med fullskala CO2-håndtering fra gasskraftverket på Kårstø.

For småkraftens vedkommende er det verdt å merke seg at den foreslåtte skatteskjerpelsen skal reverseres og at støttebeløpet dobles til 8 øre/kWh.

Småkraftforeninga mener selvsagt dette er positive forslag, selv om feed-in ordningen godt kunne byttes ut med den langt mer effektive sertifikatordningen.

Vi håper likevel at Regjeringen vil vurdere forslageen slik at vi kan få en slagkraftig satsning på fornybar energi som har bred støtte i Stortinget. Det vil sikre at forslagene blir robuste over tid og ikke endres hver gang det skjer et Regjeringsskifte.