Finanskomiteen har avgitt innstilling

Som kjent en stund nå, gjør ikke Regjeringen endringer i forhold til opprinnelig skatteopplegg for 2008. Det betyr at alle punktene blir vedtatt dersom alle Regjeringspartiene forholder seg lojale til innstillingen. Imidlertid er det tatt med en komitemerknad hvor de skal vurdere saken på ny i revidert nasjonalbudsjett i mai 2008. Hele Innst.O.nr.1 (2007-2008)
Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer.
(*MIDLERTIDIG VERSJON*)finnes her: http://www.stortinget.no/inno/2007/midl/inno-20072008-001-i.htm Det er gitt gjengitt et utdrag av tilleggsmerknaden i det følgende.

21.2 Komiteens merknader
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, slutter seg til Regjeringens forslag til endring i skatteloven III § 18-3 første, fjerde, femte, sjette, syvende og niende ledd, § 18-5 tredje ledd, skatteloven VI § 18-3 annet ledd ny bokstav c og overgangsregler i skatteloven XI og forslag til endring i eigedomsskattelova II.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til endring i skatteloven VI § 18-3 tiende ledd.

Flertallet slutter seg til Regjeringens forslag om endringer i kraftverksbeskatningen. Flertallet vil peke på de innspill som er mottatt i høringsprosessen fra bl.a. Småkraftforeninga og Energibedriftenes Landsforening. Flertallet viser videre til Regjeringens uttrykte målsetting om en sterk satsing på ny fornybar energi med samlet mål om 30 TWh i økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering fra 2001 til 2016.

Flertallet ber Regjeringen om å legge fram en bred vurdering av incentivene for økt miljøvennlig utbygging av vannkraft og annen fornybar energi i Revidert nasjonalbudsjett for 2008. Spesielt ber flertallet om å få tilbakemelding på om det kan være forhold som hindrer en samfunnsmessig fornuftig opprusting, fornying og bygging av anlegg for fornybar kraft.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til Regjeringens forslag om å redusere nedre grense for å betale grunnrenteskatt ned til 1 500 kVA. På samme måte som fremtredende stortingsrepresentanter fra bl.a. Senterpartiet uttalte da budsjettet ble fremlagt, så mener også disse medlemmer at Regjeringens forslag vil hindre tilgangen av fornybar energi gjennom å redusere incitamentene for etablering, utvidelser og lønnsom drift av småkraftverk.

Disse medlemmer har merket seg at bl.a. lederen i Stortingets næringskomité har som mål for partiet og Regjeringen å legge til rette for småkraftverk og minikraftverk over hele landet og at man da må ha en skattepolitikk som legger til rette for det. En slik politikk vil få helhjertet støtte fra Høyre og Venstre, men i påvente av at slike uttalelser får gjennomslag i Regjeringens politikk gjennom langdryge vurderinger, vil disse medlemmer gå inn for en ordning i grunnskatteberegningen hvor all produksjon gjøres skattepliktig for grunnrenteskatt, men med et minstefradrag tilsvarende en installert effekt på 5 500 kVA.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 18-3, tiende ledd skal lyde:

I grunnrenteinntekt fastsatt etter bestemmelsene foran, skal det trekkes fra et minstefradrag tilsvarende installert effekt på 5 500 kVA. Minstefradraget kan ikke overstige markedsverdien av kraftverkets faktiske produksjon det enkelte år. Departementet kan fastsette nærmere regler i forskrift

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008."

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er forundret over forslaget fra Regjeringen om å øke kraftverksbeskatningen. Disse medlemmer er opptatt av å legge til rette for nye mini-, micro- og småkraftverk. Med denne skatteskjerpelsen har Regjeringen totalt sett svekket rammebetingelsene for nye kraftverk. Dette er svært uheldig både i forhold til verdiskapning, distriktsbosetting og miljø. Disse medlemmer vil derfor stemme mot denne skatteskjerpelsen.

Komiteens medlemmer fra Høyre vil som en følge av provenynøytraliteten i forslaget foreslå at satsen for grunnrentebeskatningen heves med 3,5 pst., og viser til merknader og forslag i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008).

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti går mot Regjeringens forslag til endringer i kraftverkbeskatning, med unntak av forslaget om økt grunnrentesats, og viser til merknad fra dette medlem i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), pkt. 4.4.2.2.2.

Det er verdt å merke seg at det kun er Senterpartiet som kan endre vedtaket nå. Hvis SP stemmer i mot Regjeringens forslag førstkommende tirsdag, vil skatteskjerpelsen falle. Småkraftforeninga ber Senterpartiet innstendig å vurdere konsekvensene av hva de nå er i ferd med å gjennomføre. Dette vil være tidenes nedtur for distrikts-Norge. Ringvirkningene vil være katastrofale med bråstopp for investeringer i nye private småkraftverk, og med flere konkurser som sannsynlig utfall. Utsettelsen til revidert er ikke noe annet enn en manøver for å fendre av den verste kritikken nå, og det vil ikke bringe nye momenter opp på bordet. Regjeringen har allerede fått dokumentert konsekvensene skatteskjerpelsen grundig av Småkraftforeninga.