Klimaforliket: Krav om økte støttesatser

Opposisjonen går inn for å heve støttebeløpene i den varslede feed-in ordningen.

1. Grunnfondet for fornybar energi økes til 40 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2009.

2. Det bevilges 1,8 mrd. kroner i støtte til ny fornybar energi i statsbudsjettet for 2009, utover bevilgningen i statsbudsjettet for 2008.

3.Regjeringen må snarest gjenoppta forhandlingene med Sverige om å etablere en felles ordning med grønne sertifikater. Norge må være pådriver for et felles nordisk marked for grønne sertifikater. I påvente av et sertifikatmarked må støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder forbedres innen utgangen av 2008. Støttesatsene må heves betydelig og legges på et nivå slik at de utløser 30 TWh ny elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder i 2014 og ordningen må bli rettighetsbasert. Fra 1. januar 2008 økes støttesatsene til minimum 8 øre/kWh for vannkraft under 3 MW, minimum 20 øre/kWh for vindkraft og minimum 40 øre/kWh for elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi og umodne teknologier.

4. De foreslåtte endringene i reglene for kraftverksbeskatningen i statsbudsjettet for 2008 som gjør at småkraftverk får økt skattebyrde iverksettes ikke.

5. Energieffektiviteten i elnettet og kraftproduksjonen må økes med 20 prosent innen 2020 gjennom opprusting av elnettet, effektivisering for å redusere nettapet og utbedring og fornyelse av eksisterende vannkraftverk. Mindre kraftverk må gis lettere tilgang.