Bunnfradragsmodellen må inn i klimaforliket

Småkraftforeningas bunnfradragsmodell vi løse regjeringens småkraftskattkattepine. En bunnfradragsmodell vil være en vinn vinn løsning hvor problemet med suboptimaliseringer blir borte. Det blir dermed maksimalt med kraft per naturinngrep.

Bunnfradragsmodellen vil også generere mer skatt både til kommuner som følge av økt resultat- og utbytte skatt, men også til staten siden det ikke blir noe poeng å tilpasse seg en grenseverdi for å unngå grunnrenteskatten.

Småkraftforeninga foreslår følgende løsning til ny skattemodell for småkraftverk dvs. kraftverk med mindre enn 10 MW effekt.

1.Det innføres et bunnfradrag for nye kraftverk opp til 5500 KVA og med en sjablonmessig produksjonstid på 4000 timer i året. Dette tilsvarer om lag de første 20 GWh.

2.Ordningen med bunnfradrag skal gjelde kraftverk igangsatt etter 01.01.2004, hvilket tilsvarer grensen for feed-in ordningen.

3.Bunnfradragsordningen skal kun gjelde for småkraftverk, dvs. kraftverk med en installert effekt under 10 MW.

4.Eldre småkraftverk beholder dagens regelverk med innslagspunkt for grunnrenteskatt på 5500 KVA og uten et bunnfradrag.

Denne modellen er provenynøytral i forhold til dagens skatteregler, og vil kun gi et mindre provenytap i forhold til Regjeringens regler for 2008.

Småkraftforeninga arbeider for å få modellen inn i klimaforliket, og har lansert modellen for en rekke sentrale politikere.