Møllen saka i Høyesterett

I dag ble rettsforhandlingene i Høyesterett avsluttet med foredrag av grunneier Magne Møllens advokat Olav Felland samt hjelpeintervenientenes advokater, henholdsvis adv. Bjørn Stordrange, Småkraftforeninga og adv. Ulf Larsen, Bondelaget.

Det er alltid krevende å forutsi utfallet av Høysteretts domsavsigelser som først kommer om 3-4 uker, men Småkraftforeninga tror likevel at naturhestekraftmetoden som erstatningsprisnipp synger på siste verset i relasjon til småkraftverk.

Høyesterett ble oppriktig overrasket at beregnet antall naturhestekrefter for et uregulert småkraftverk faktisk kan bli 0 (der det settes krav til minstevassføring. Det illustrerer på en god måte at naturhestekraftmetoden er helt uegnet som grunnlag for å beregne fallrettighetshaveres erstatning ved ekspropriasjon.