Åpner for høyere støttesatser

Det går frem av klimaforliket at Regjeringen gir seg selv en frist til 1. juli 2008 for å bli enige med Sverige om et felles sertifikatmarked. Hvis dette ikke lykkes vil Regjeringen arbeide videre med feed-in ordningen, men med høyere støttebeløp og mer teknologinøytral støtteordning.

Dersom det ikke lykkes å komme frem til et resultat om grønne sertifikater innen 1. juli 2008, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til omlegging av ordningen for fornybar elektrisitet. Ordningen må innrettes slik at den over tid legger til rette for økt utbygging av ny fornybar kraft i Norge i samme størrelsesorden som en ordning med grønne sertifikater ville gitt. Samtidig må ordningen innrettes slik at den gir mest mulig ny kraftproduksjon igjen for den offentlige støtten.

Fram til grønt sertifikatmarked er på plass vil investeringsstøtte til fornybar kraft innenfor dagens notifiserte ordning styrkes gjennom å åpne for høyere støttenivå for å utløse nye prosjekter.

Forliket inneholder også positive formuleringer om å gi småkraftverk lettere tilgang til nettet samt å øke kapasiteten i nettet for å redusere overføringstap. Målstningen er 20% økning i kraftproduksjonen hvilket skulle tilsi om lag 25 TWh.

I tillegg stadfester klimaforliket vedtaket i Stortinget om at incentivene for småkraftverkene skal gjennomgås i revidert nasjonalbudsjett.

Småkraftforeninga mener dette er gode nyheter, og småkraftnæringa vi respondere raskt på bedrede rammevilkår og vi vil kunne gi minumum 15 nye TWh av målet på 25 TWh.