EU la i dag frem sin klimapakke

EU lanserer en rekke tiltak som har som mål å redusere unionens utslipp av klimagasser med 20% i forhold til 1990 nivå innen 2020. Hovedtilkakene går på utfasing av frikvoter og CO2-lagring. I tillegg varsler EU økt satsning på fornybare energikilder, og målsetningen er at andelen fornybar energi skal være 20% i 2020 mot 8,5% i dag. For Sveriges del skal andelen økes fra 40% til 49%.

Småkraftforeninga mener EUs satsning er svært positivt, og at målsetningene også vil berøre Norge. Regjeringen bør dermed i enda større grad se på småkraftensial.

I sin kommentar til direktivet uttaler Olje- og energiminister Åslaug Haga at Norge i enda større grad skal satse på blant annet småkraft. Se Hagas kommentar her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2008/Aslaug-Haga-Glad-for-EUs-klima–og-energ.html?id=497886

Les den svenske oversettelsen her: http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=E742D61A40D1125AC12573D900516EF8