EBL har lansert ny rapport

Energibedriftenes landsforening, EBL, har utarbeidet en rapport som tar for seg klimautfordringene i Norge, og forslag til hvordan målene om CO2-reduksjon kan nås. Rapporten er tydelig på at økt produksjon av ny fornybar energi er det mest effektive klimatiltaket, da det vil kunne erstatte fyringsolje og drivstoff innen transportsektoren.

Rapporten forutser et vesentlig kraftunderskudd allerede i 2010 og dette kan bare erstattes med ny fornybar produksjon.

Småkraftforeninga mener rapporten underbygger det vi har hevdet lenge, nemlig at ny vannkraft og da særlig småskala miljøvennlig vannkraft, vil kunnen erstatte bruken av fossile energibærere.

Les rapporten her: http://www.ebl.no/article.php?articleID=1079