Regulermarkedet strammes inn

Statnett arbeider med å implementere en ny balanseavregningsmodell for regulermarkedet med virkning fra 01.01.09. Bakgrunnen er et ønske fra Nordisk Rådsmøte (Grønland) i 2005, om en felles balansetjeneste i Norden. En felles prisstruktur for regulerkraft i Norden er, etter rådets mening, en forutsetning for flernasjonale elspotmarkeder.

Småkraftforeninga er bekymret over at tilpasningen og samkjøringen vil resultere i en strammere regulering av balansemarkedet. Småkraften, som stort sett er uregulert kraft, er vesentlig mer eksponert for avvik i forhold til innmelding av produksjonen enn magasinkraften. Likevel legges det opp til likt regelverk, som altså skal redusere kraftomsetningen i regulermarkedet.

De fleste småkraftverkene selger sin kraft i dag uten regulerrisiko, og velger å betale litt ekstra for dette. Kraftomsetningsselskapene som tar denne risikoen i dag, vil måtte vurdere to tilpasninger; 1. Høyere pris for kraftomsetningen, eller 2. trekke seg ut av småkraftmarkedet.

Begge deler er lite tilfredsstillende.

Småkraftforeninga vil kontakte NVE for å be om at småkraften – som på en rekke områder – skiller seg fra magasinkraften, behandles anderledes. Dette bør være helt upropblematisk all den tid kvantumet for småkraften er svært liten i forhold til magasinkraften og vil således ha en helt marghinal effekt på regulervolumet. Dernest vil småkraften rammes uforholdsmessig hardt som skyldes de større naturlige variasjonene i produksjonen.

Sett i forhold til at småkraften er et bredt og tilnærmet tverrpolitisk satsningsområde, så bør det både være vilje og evne til å behandle småkraften spesielt.