Småkraftforeninga tilbyr konto for opprinnelsessertifikater

Småkraftforeninga tilbyr nå medlemmene gratis RECSCMO-konto (se www.recscmo.org) for registrering av opprinnelsessertifikater. Dette koster normalt om lag 15 000 kr per konto. Småkraftforeninga vil som en medlemsfordel tilby dette kostnadsfritt.

En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. For småskala vannkraft er det nettopp dette som garanteres. Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier for å kunne dokumentere overfor kundene hvilken type kraft de leverer. Opprinnelsesgarantien skal også oppgi tid og sted for produksjon. En opprinnelsesgaranti har en varighet på fem år.

Opprinnelsessertifikatene kan så omsettes. Prisen per dags dato er lav, men det er en klar forventning om at prisene kan stige i årene som kommer.

For å få utstedt opprinnelsesgarantier trenger produsentene en godkjenning fra NVE. NVE har ansvaret for tilsynet med ordningen. Mens det er Statnett som oppretter og administrerer kontoen.

Følgende prosedyre kreves for å få godkjenning:

1. Skjema med rettledning for å søke om godkjenning finnes her: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Norges-vassdrags–og-energidirektorat-NVE/Soknad-om-opprinnelsesgarantier/

2. Skjemaet er interaktivt, og sendes elektronisk.

3. Kundeforholdet blir registeret i et register, og da som en underkonto til Småkraftforeningas hovedkonto.

4. Krav til måling.
– mellom > 1 MW anlegg +/- 2%
– < 1 MW +/- 3% - målesystemets nøyaktighet kan dokumenteres i forbindelse med søknaden. En slik godkjenenelse vil da gjelde for 10 år. Hvis rodusenten ikek ønsker slik godkjennelse av målesystemet, trekkes 3% av innrapporterte produksjons data. Hva som vi lønne seg er selvsagt avhengig av sertifikatprisen og ikke minst kostanden til måling. Småkraftforeninga vil tilby samkjørt måling i et geografisk avgrenset område for å redusere målekostandene. Per dags dato er det trolig mer lønnsomt å akseptere 3% fradrag i sertifikatoppgjøret. 5. Småkraftforeninga må ha en fullmakt fra den enkelte produsent som ønsker å ha sertifikater inn på konto. En slik fullmakt sendes Småkraftforeninga som et underskrevet brev. Mer info om ordningen finnes her: 1. http://www.nve.no/FileArchive/505/Fakta%201-08%20Opphav%20L.pdf 2. http://www.nve.no/FileArchive/514/Retningslinjer_maaling_opprgar.pdf Interesserte bes ta kontakt med Småkraftforeninga for mer info.