Egen fylkesdelplan for vannkraft i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune har varslet at de vil utarbeide en egen fylkesdelplan med vannkraftutbygging som tema. Planen vil forankres i Soria Moria erklæringens pålegg om å utarbeide fylkesvise planer for småkraftverk. Småkraftforeninga vil kreve at klimautfordringen inntas i planene. Det legges det per dato ikke opp til. Småkraftforeninga mener det vil være helt meningsløst og oppsiktsvekkende og ikke innta klimaaspektet i en plan som omhandler utbygging av ny fornybar energi. Småkraftforneinga vil arbeide for å at fylkesvise planer for småkraftverk også må inneholde vurdreringer på hvordan utslippene av klimagasser kan reduseres.

Småkraftforeninga er svært kritiske til slike planer da vi mener de ensidig vektlegger negative miljøkonsekvenser og ikke vurderer de positive virknigene av småkraftverk.

Likevel innser vi at planene kommer og vi vil medvirke til at utformingen blir mest mulig balansert og hvor også de positive virkingene blir vurdert.

Tidligere har Hordaland varslet oppstart av planarbeidet, og nå følger Sogn og Fjordane etter. Småkraftforeninga vil kreve å sitte i referanmsegruppen også i S&F.