Grønne sertifikater virker!

I Sverige har innføringen av et grønt sertifikatmarked doblet produksjonen av fornybar energi. Gry Hamarsland fra Econ Poyry er helt klar på at det er nettopp innføringen av sertifikatmarkedet i 2003, som er årsaken til den økte produksjonen. Også svenskene selv er fornøyde, og den svenske regkeringen har forlenget sertifikatperioden til 2030. Svenskene har også justert ambisjonsnivået, og målet nå er hele 17 TWh fornybart energibruk innen 2016.

Småkraftforeninga mener selvsagt at situasjonen i Sverige har en direkte overføringsverdi til Norge, og vi er sikre på at en sertifikatordning også i Norge vil gi fornybar energiproduskjon, deriblant småskala vannkraft, en ny giv.