OED arrangerte miniseminar om grønne sertifikater

Statssekretær Guri Størvold åpnet seminaret med legge lista høyt for Regjeringen. Nå er det ingen vei tilbake. Regjeringen vil ikke tåle nok en sertifikatflause. Størvold var også klar på at hun mener sertifikater er den mest effektive vei å gå for å utløse ny fornybar energiproduskjon, selv om om hun poengterte at det ikke er prestisje i å velge en spesiell type støtteordning. De fastsatte målene om ny fornybar energiproduksjon er det viktigste.

Småkraftforeninga var representert med styrets nestleder og daglig leder.

Småkraftforeninga mener at seminaret var oppløftende. Både Statkraft, Svensk Vindkraftforening og Econ Poyry, var enige om at grønne sertifikater er det mest effektive virkemidlet for å utløse ny produksjon med unntak av offshore vindkraft som blir for dyrt nærmest uansett støttenivå.

Det var i det store og hele mye fokus på vindkraft siden dette har et spesielt stort potensiale, men i motsetning til småkraften som er gryteklart, ligger de fleste vindkraftprosjektene lenger frem i tid.

Småkraftforeninga poengterte at det nå var viktig å skape ro rundt sertifikatene og at ordningen må få tilbakevirkende kraft til 01.01.2004 som var den magiske datoen i forrige sertifikatrunde. Mange har investert nettopp med bakgrunn i lovander fra tidligere Olje.- og energiministere. Videre må sertifikatene omfatte også småkraftverk (over 1 MW). Her er jo som kjent Soria Moria erklaringen uklar i og med at kun mikro- og minikraftverk er nevnt. Skal ordningen imidlertid kunne levere sertifikater i et noe omfang fra dag en, må også småkraften med.

Småkraftforeninga utfordret også statssekretæren på om hun kunne antyde når ordningen blir operativ. Svenskene har jo antydet tidligst i 2012, men Størvold mente dette var for lang tid og antydet 2010 pluss minus. Hva som ligger i det får tiden vise, men det er helt tydelig at Regjeringen nå føler presset på å komme opp med støtteincentiver som gir resultater.

Representanten fra Svensk vindkraftforeningen mente at Norge godt kunne etablere et eget sertifikatmarked som senere kan kobles sammen med den svenske, eventuelt også en nordisk ordning.

Småkraftforeninga støtter dette. Hvis et felles svensk-norsk sertifikatmarked drar ut i tid, blir det viktig å komme opp med en egen ordning. Det viktigste er imidlertid å raskt få en avklaring på hvilken dato som ordningen skal gjelde fra. Hvis dette ikke skjer meget snart vil mange prosjekter bli utsatt på ubestemt tid pga. usikkerheten rundt hvem som skal få sertifikater.

Les innledernes foredrag her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2008/seminar-om-gronne-sertifikater-.html?id=502122