Klassifiseringskrav øker kostnadene

NVE har oversendt utkast til ny sikkerhetsforskrift til Olje- og energidepartementet for videre behandling og endelig vedtak. Den nye sikkerhetsforskriften erstatter som kjent tre andre forskrifter hjemlet i energiloven, og innfører blant annet nye og strengere krav til klassifisering av rørgater.

Etter det Småkraftforeninga kjenner til, legges det opp til at kun et fåtall godkjente konsulentselskaper skal få kunne utføre slike klassifiseringer. Småkraftforeninga er bekymret for at den manglende konkurransen vil presse prisene og medføre økte kostnader. Kostnader som kommer på toppen av andre økte byggekostnader de siste årene. Småkraftforeninga mener også at det legges opp til en for omfattende og komplisert prosess som vil virke ekskluderende for at andre kan tilegne seg nødvendig formalkompetanse til å utføre slike klassifiseringer.

I sum presser slike ekstrakostnader marginalutbyggingskostnad oppover og resultatet er færre realiserte prosjekter.

Småkraftforeninga har derfor sendt et brev til OED om saken, og hvor vi ber departementet hensynta våre merkander i den videre behandlingen av sikkerhetsforskriften.