Subsidiert gasskraft truer ny fornybar energi

Mens Olje- og energiminister Åslaug Haga vil innføre grønne sertifikater for å stimulere produksjonen av ny fornybar energi, deriblant småskala vannkraft, vil Miljøvernminister Erik Solheim subsidiere gasskraftverkene med gratis klima-kvoter.

Dette hevder Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB fraråder at gasskraftverk skal få gratis klimakvoter fordi det vil kunne ha uheldige virkninger. SSB følger opp med at det er vanskelig å finne gode grunner for å spesialbehandle gasskraftverk fremfor annen type industri. Subsediert gasskraft vil redusere kraftprisen slik at det ikke blir lønnsomt å investere i ny fornybar produskjon.

Småkraftforeninga mener dette er en svært paradoksal situasjon hvor det ene departementet slår det andre i hjel med tiltak som virker motsatt.

Det kan ikke være riktig å statssubsidiere forurensende gasskraftverk, samtidig som det skal innføres støtteordninger for ny fornybar energi. Hvordan Regjeringen skal klare å nå målene i det nylig inngåtte klimaforliket med en slik politikk, er vanskelig å se.

Småkraftforeninga ber om at virkemiddelbruken på tvers av departementene ses under ett, slik at de samlede incitamentene for ny fornybar energi blir positiv. Først da kan vi få opp produksjonen av slik ren energi.