Mens vi venter…

Småkraftforeninga frykter at Regjeringen nå vurderer en investeringsstøttemodell som sin støtteordning for ny fornybar elproduksjon. Bakgrunnen er at det er lite som tyder på at regjeringen kommer i mål med sertifikatforhandlingene med Sverige innen 1. juli som er fristen for å bli enige jf. klimaforliket.

Småkraftforeninga er svært kritiske til et investeringsstøttesystem av en rekke årsaker:

* Systemet er ikke rettighetsbasert men behovsbasert. Det gjør at det er betydelig usikkerhet knyttet til om prosjektet får støtte eller ikke.

* Dernest vil det alltid være stor usikkerhet knyttet til hva byggekostnaden blir. Byggekostandene representerer den største risikoen ved småkraftutbygging, og reell byggekostand kan bli noe helt annet enn estimert byggekostand (som er søknadsgrunnlaget).

* Det blir videre en skjønnsmessig vurdering av ENOVA om hvem som skal passere nåløyet. Det stilles også spørsmål til ENOVAS kompetanse på området, og sett i lys av blant annets NVEs problemer med å få tak i fagkompetanse, så er det lite trolig at ENOVA lykkes med dette på kort sikt.

* En investeringsstøtteordning er heller ikke teknologinøytral, hvilket kan medføre at støtten nyttes inoptimalt.

* Det er også et åpent spørsmål om hvor lang tid vi må vente på et slikt nytt system.

Småkraftforeninga mener at Norge bør etablere sitt eget sertifikatmarked nå, og som kan slås sammen med det svenske sertifikatsystemet på et senere tidspunkt (dvs. etter at EUs fornybart direktiv er vedtatt). Trolig skjer ikke dette før i 2012.

Investeringsstøtte som at på til må tilbakebetales ved overgang til grønne sertifikater, vil være et skritt tilbake for fornybarsatsningen i Norge, og Småkraftforeninga håper ikke dette blir den lille tua som permanent velter sertifikathaugen.