Naturvernforbundet angriper småkraften – nok en gang

I en ny "pressemelding" angriper Naturvernforbundet småkraften med uforminsket styrke. Til tross for at småskala vannkraft representerer ren fornybar og CO2-fri kraft, ønsker Naturvernforbundet full utbyggingsstans.

Paradoksalt nok hevder Naturvernforbundet at de i utgagngspunktet er for småskala vannkraft. Det er imidlertid vanskelig å forstå. Her er noen "høydepunkter" fra den kanten:

* Naturvernforbundet støtter skatteskjerpelsen for småkraftverk.
* Naturvernforbundet vil ha full utbyggingsstans.
* Vil innføre konsekvensutredningsplikt til minimum 100 000 kr.
* Naturvernforbuindet hevder at detaljeringsgraden på utgreiingene er knyttet til en makspri og ikke naturverdiene.
* De mener at dagens biologer ikke er frittstående ut fra den begrunnelse at de betales av utbygger.
* Fylkesmannen og DN skal være ansvarlige for slike undersøkelser.
* Mikro-, mini- og småkraftverk reduserer biologisk mangfold og naturmnagfold.

Småkraftforeninga synes disse utspillene er merkelige. En skulle anta at global oppvarming også påvirker rødlistearter og biologisk mangfold. Å argumentere mot produksjon av ny fornybar energi virker ikke særlig fremtidsrettet.

Småkraftforeninga mener også at mistenkeliggjøringen av de biologene som i dag utfører biologiske undersøkelser er direkte ufint. Dette er selvstendige fagbiologer som har stor integritet. Men Småkraftforeninga kan gjerne diskutere om regningen for slike undersøkelser bør sendes andre, feks fylkesmannen eller DN som Naturvernforbundet selv foreslår.

Der heller ikke slik Naturvernforbundet hevder at detaljeringsgraden avhenger av maksprisen på undersøkelsene. NVE forlanger ofte mer detaljerte undersøkelser og da uten en makspris. Dette skjer i 30-40% av tilfellene. I resten av tilfellene vurderes detaljeringsgarden som god nok.

Dernest er det underlig at all fokus skal rettes mot de en brøkdel av alle fall i Norge. NVE har identifisert over 45 000 fall utenom verneplanene, og en forsiktig miljøvennlig utbygging av om lag 2000 av disse kan umulig utgjøre en stor trussel for det biologiske mangfoldet. Hele 15 000 andre fall er dessuten vernet, og det kunne jo hende at mye av verneverdiene allerede befinner seg blant disse fallene. Her er som kjent arbeidet med å kartlegge verneverdienen stoppet opp pga. pengemangel. Kanskje skulle man tatt opp igjen dette registreringsarbeidet for å vite hvilke verneverdier man allerede har sikret gjennom et vern.