Gjennomslag i grunnrenteskattesaken

Regjeringen har i dag lagt fram Revidert Nasjonalbudsjett, og det er gledelig å registrere at Småkraftforeningas intense arbeid med saka har gitt resultater. Vårt hovedkrav om en full reversering av skatteskjerpelsen for småkraftverkene er tatt til følge, slik at innslagspunktet er hevet til 5500 kVa. Vi er dermed tilbake på 2007 nivå.

I tillegg gjør Regjeringen flere endringer som er positive for de som havner i grunnrenteposisjon:

1. Årlig refusjon av skatteverdien av ny negativ grunnrenteinntekt
Det foreslås nå derfor en ordning med årlig utbetaling av fradragsverdien i grunnrenteskatten dersom selskapet har ny, negativ grunnrenteinntekt. Dette vil sikre at alle kraftselskap får tilbake evt. negativ grunnrente hver år, og de slipper å vente til selskapet kommer i positiv grunnrenteposisjon. Endringen kommer særlig mindre kraftselskap til gode, fordi større kraftselskap med mange kraftverk har større sannsynlighet for å netto være i positiv grunnrenteposisjon.
2. Skattemessige barrierer for O/U-prosjekt. Kraftverk som defineres som nye som følge av O/U-prosjekt vil kunne samordne gammel negativ grunnrenteinntekt med ny grunnrenteinntekt i det nye kraftverket etablert som følge av O/U-prosjektet

Måten grunnrenteskatten definerer kraftverk på, vil si at noen O/U-prosjekt er så omfattende at et kraftverk vil bli definert som nytt. Det gamle kraftverket vil da ikke lenger ha noen kraftproduksjon (i hvert fall liten). Dersom dette gamle kraftverket er i en negativ grunnrenteposisjon, vil utbygger (uten endringen som nå gjøres) tape denne negative grunnrenteposisjonen. Grunnen til dette er at det bare er ny grunnrenteinntekt, som det er full sikkerhet for utbygger å få tilbake (samordning, utbetalingsordning, m.v.). Det kan tenkes at tapet av negativ grunnrenteposisjon er større enn gevinsten ved et O/U-prosjekt, og derfor at O/U prosjektet ikke blir lønnsomt etter skatt. For å unngå dette, sendes det på høring et forslag om at gammel negativ grunnrente skal kunne samordnes med det nye kraftverket som etableres som følge av et O/U-prosjekt

3. Driftskostnader i byggetiden
Til nå har ikke driftskostnader i byggetiden kunne utgiftsføres i grunnrenteskatten. I RNB foreslås det at driftskostnader i byggetiden nå kan utgiftsføres i grunnrenteskatten.

Selv om vårt primære ønske om en bunnfradragsmodell ikke ble etterkommet, vil Småkraftforeninga likevel berømme Regjeringen og særlig Senterpartiet – som vi vet har stått på for vår sak – for en riktig beslutning. Småkraftforeninga vil nå konsentrere seg om andre viktige næringspolitiske saker så som nettsituasjone, sertifikater og NVEs konsesjonskø for å nevne noe.