Småkraftforeninga lanserer skisse til løsning

Småkraftforeninga har utarbeidet en skisse for fordeling av nettinvesteringer. Bakgrunnen er at manglende nettilgang er den største flaskehalsen for å utløse ny småkraftproduksjon.

Dagens nettsituasjon kan best beskrives som en gordisk nettknute, hvor alle sitter på gjerdet i et svarteperspill hvor målet er å unnngå å ta kostnadene ved å bygge nytt nett eller ved kapasitetsøkning i eksisterende nett.

Lokal netteier har ingen incentiver til å planlegge eller gjennomføre oppgraderinger, og potensielle utbyggere kan ikke forplikte seg til å finansiere oppgraderinger før konsesjon er gitt. NVE på sin side vil ikke sluttbehandle eller nedprioriterer prosjekter der nettilknytningen ikke er avklart.

Småkraftforeninga ønsker nå å diskutere med partene (nettselskaper, NVE, OED og utbyggere) en skisse til fordeling som tar utgangspunkt i en sentralnettsordnig hvor hele landet er med på å ta kostnadene. Videre foreslås det at Energifondet kan brukes til å forskuttere ny kapasitet for å fjerne risikoen til nettselskapene der man ikke har oversikt over hvor mange småkraftverk som vil bli bygget.