Frp ønsker en stortingsmelding om vannkraft

I et Dokument 8 forslag ønsker Frp at det utarbeides en stortingsmelding om norsk vannkraftpolitikk.

Om småkraften foreslår dok. 8 forslaget følgende:

"En slik melding bør inneholde vurderinger av potensialet for ny vannkraftutbygging samt opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg. Forslagsstillerne mener man bør ta en gjennomgang av konsesjonsbehandlingen av store og små vannkraftprosjekt, med sikte på forenklinger og økt lokal saksbehandling av små-/mini-/mikrokraftverk".

og videre:

"Man bør også utrede og vurdere muligheten for å øke grensen for konsesjonsbehandling av småkraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW installert kapasitet, samt å ikke stille krav til begrensinger på bruk av middelvannføring i slike kraftverk dersom ikke allmenne interesser og det biologisk mangfold berøres i vesentlig grad".

Les hele dokument 8 forslaget her: http://www.stortinget.no/dok8/2007/midl/dok8-200708-134.htm