Småkraftforeninga vil endre avskrivningsreglene og grunnlaget for eiendomsskatt

Småkraftforeninga arbeider for endrede avskrivningsregler og grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

AVSKRIVNING
Vannkraftverk kjennetegnes med høye byggekostnadene og lave driftskostnader.
Avskrivningsreglene for både store og små kraftverk er lineært over 40 – 67 år. En slik lang avskrivningsperiode reflekterer til en viss grad varigheten til investeringene, men det er et problem at man har overført reglene gjeldende for store magasinkraftverk til småkraftverk. Dette er ikke uten videre uproblematisk av følgende årsaker:

• Levetiden til småkraftverk er kortere.
• Småkraftverkene har en høyere utbyggingskostnad per kWh
• Mange småkraftverk er tungt belånte med en liten egenkapital.

Eiendomsskatten blir dermed ikke uvesentlig på toppen av tyngende kapitalkostnader. Småkraftforeninga mener problemet kan løses på to måter:

• Mulighet for høyere avskrivningssats de første 10 årene, hvor kapitalkostnadene er størst.
• En kortere nedskrivningsperiode, for eksempel 20 år som sammenfaller med tilbakebetlingsbetingelsene.

EIENDOMSSKATT
Eiendomsskatten ble tidligere utskrevet på grunnlag av takst. Som forenkling ble dette omgjort for småkraftverk (<10MW) slik at eiendomsskatten skulle skrives ut ifra nedskrevet verdi (saldoverdi) på anleggene. Dette var godt ment av politikerne og ble sett på som en forenkling. Denne sjablonmessige metoden har resultert i en trolig utilsiktet virkning, nemlig at eiendomsskatten for nye småkraftverk har økt til det maksimale. Dette skjer fordi et nytt kraftverk har en høy saldoverdi men har også full gjeldsbelastning. Resultatet er maksimal eiendomsskatt på det tidspunktet hvor utbyggere er mest eksponert for økonomisk risiko. Etter hvert som anleggene nedskrives og gjelda betjenes, så synker også eiendomsskatten tilsvarende (selv om gjelda ofte er langt opp imot saldoverdien, slik at netto formue er forholdsvis lav). Til slutt er anleggene er nedskrevet og gjelda er betalt, og eiendomsskatten er 0. Dagens modell er en fordel for gamle, nedskrevne småkraftverk men en klar ulempe for nye småkraftverk. Småkraftforeninga foreslår en modell hvor snittverdien av saldoen første år deles på antall nedskrivningsår. En slik modell vil gi et mer fornuftig beskatningsgrunnlag.