Hordaland fylkeskommune ønsker innspill til fylkesdelplan for småkraft

Hordaland fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en fylkesdelplan for småkraftverk, og er med det trolig først i løypa.

Utgangspunktet for fylkesdelplanen er OED retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk.

Hordaland fylkeskommune har et planutkast på sine hjemmesider, se: http://www.hordaland.no/templates/Page.aspx?id=8629 som de ønsker innspill til innen 15. september.

Småkraftforeninga vil komme med innspill, og det er ingen hemmelighet at vi er sterkt kristiske til slike planer da retningeslinjene legger opp til en svært ubalansert vurdering hvor stort sett bare ulempene blir vurdert.

Småkraftforeninga mener at også de mange fordelene med småkraftutbygging må inngå i planene, og vår uttalelse vil vektlegge dette.