Urimlig krav fra NVE

NVE har nylig sendt ut pålegg om installere automatisk måling av minstevassføringen til alle småkraftverk som har fått konsesjon.

NVE begrunner sitt pålegg med at almennheten og myndighetene lettere skal kunne sjekke om kraftverket oppfyller konsesjonsvilkårene om minstevassføring.

NVEs krav til teknisk utrustning er noe ullen, da kraftverkseierne får pålegg om å installere/bygge og ta i bruk NØDVENDIG ARRANGEMENT slik at minstevassføringen skal kunne kontrolleres i nåtid og ETTERTID.

NVE ser for seg at det skal benyttes såkaldte loggere (trykkbasert). Det hele må også kunne tåle å stå uten en vinternatt eller to. NVE anbefaler videre at vannføringen skal vises på et display, som også må tåle en norsk vinter.

Småkraftforeninga er meget kritisk til pålegget, både fordi teknologien ikke er utviklet og fordi dette trolig er kostbart utstyr. Småkraftforeninga er også overrasket ovet at NVE ikke har drøftet saken med bransjen. Vi er også noe undrende til behovet for en slik kontinuerlig måling og datafangst.

Småkraftforeninga vil ta saken opp med NVE siden vi betraker pålegget som mer eller mindre umulig å gjennomføre selv om fristen for operativ måling er 01.01.2010.

NVE opplyser at vedtaket har en klagefrist på tre uker fra mottaker har fått brevet. Småkraftforeninga mener at denne klageadgangen bør vurderes av samtlige.

Som en kuriositet opplyser NVE til slutt i sitt pålegg at etableringen av måleutstyret/stasjonen skal meldes NVEs regionkontorer for godkjenning av detaljplaner. Pålegget fra NVE skal altså ha en egen godkjenning fra NVE før iverksettelse. En skulle anta at en rasjonell saksbehandling inkluderte godkjennelsen i pålegget, men så er tydeigvis ikke tilfelle.