Småkraftforeninga har avgitt høringsuttalelse

NVE har kommet med forslag til endringer i Måle og avregningsforskriften som har vært ute på høring.

Småkraftforeninga er kritiske til flere av endringsforslagene, slik vi har fått frem i fagpressen den siste tiden. Småkraftforeninga mener at endringene vil øke småkrafverkenes kostnader ved ubalanse dramatisk.

I korte trekk foreslås det en overgang fra et en-prissystem til et toprissystem på produksjonen. Dette innebærer at kostnadene ved ubalanse (avviket mellom innmeldt produksjon og faktisk produksjon) øker fordi ubalanse som øker den totale ubalansen foreslås avregnet etter regulerkraftprisene, mens ubalanse som reduserer den totale ubalansen skal avregnes etter prisene i spotmarkedet. Dette innebærer at produsentene vil få kostnader ved alle sine ubalanser, også når det avhjelper totalsystemets ubalanse.

Dagens en-prismodell innebærer at en aktør vil få en godtgjørelse for ubalanser når disse bidrar til å redusere den totale ubalansen i systemet. Dette skyldes at når totalsystemet har behov for oppregulering, dvs. mer produksjon, vil regulerkraftprisen ligge over spotprisen, og de produsentene som da avhjelper systemet ved å leverer mer kraft får en positiv ubalanse som godtgjøres med den høyere regulerkraftprisen.

Småkraftforeninga skriver i sin uttalelse at løsningen er at endringene ikke blir innført, eller at uregulert småskala vannkraftproduksjon (< 10 MW) får dispensasjon fra reglene.