Småkraftforeninga vil be om lenger klagefrist

NVE har, som omtalt tidligere på våre hjemmesider, sendt ut pålegg om at det skal tas i bruk "nødvendig arrangement" for å kunne kontrollere både i nåtid og ettertid at det slippes den pålagte minstevassføringen.

Småkraftforeninga har tidligere kalt dette et urimelig pålegg. Det er flere delmomenter i pålegget som gjør at det tilfredsstiller uttrykket urimelig:

* teknologien er oss bekjent ikke utviklet
* det hele vil trolig bli svært kostbart
* det skilles ikke mellom store kraftverk og små kraftverk
* det anbefales at det etableres et display for almennheten.
* displaykravet er delvis begrunnet i at det kan være risikabelt for almennheten å ta seg frem til inntakene.
* klagefristen er svært kort og på kun tre uker. Når vi vet at NVE har en saksbehandlingstid på flere år, så virker dette underlig.
* Småkraftforeninga er tvilende til at kravet om slik dokumentasjoner er et unisont krav fra almennheten
*NVE forlanger til alt overmål at tiltaket med å installere måleutstyr skal ha NVEs godkjennelse og at det må søkes om dette separat.

Småkraftforeninga mener selvsagt at alle skal overholde konsesjonsvilkårene om minstevassføring, men mener at dette kan løses på en langt mer smidig og ikke minst rimeligere måte enn med trykkmåling, datatømming og elektroniske displayer. Vi mener at en terskel med utsparing for minstevassføring på en like god måte viser om kravene til minstevassføring overholdes eller ikke. Vi kan ikke se at en dokumentasjon for ettertiden er nødvendig.

Småkraftforeninga vil be NVE om en kollektiv utsettelse av klagefristen på 3 uker. Vi vil be om en klagefrist til 31.12.08.