Ketil Solvik-Olsen spør Olje- og energiministeren

Ketil Solvik-Olsen, Frp, tar i et skriftelig spørsmål til Olje- og energiministeren opp problematikken med de foreslåtte balanseavregningsreglene som etter planen skal innføres fra nyttår.

Spørsmålet kan finnes ved å følge linken: http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=41256

Vi gjengir dessuten hele spørsmålet under:

Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse

——————————————————————————–
Dokument nr. 15 (2008-2009), Spørsmål nr. 28, datert 03.10.2008

Fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Til behandling

Spørsmål:
Det jobbes nå med forslag til endring i forskrift om måling og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Det er viktig at forskriftene tilrettelegger for god samfunnsøkonomisk drift av nettet. Samtidig er det viktig at man minimerer negative konsekvenser, som kan påvirke satsing på fornybar energiproduksjon. Vil Statsråden sikre at negative sider for fornybar energi, ved en endring i forskriften, utredes grundig slik at utilsiktede konsekvenser unngås?

Begrunnelse:
Balanseavregningsreglene er omfattende og komplisert. Det er viktig at regelverket i utgangspunktet er så nøytralt og effektivt som mulig. Det kan derfor være nødvendig å gjøre endringer i lovverket. Samtidig har flere høringsinstanser påpekt at enkelte deler av kraftsektoren kan bli pålagt uforholdsmessig stor risiko for negative konsekvenser ved den foreslåtte endringen. Det gjelder blant annet for småkraftverk.
Småkraftverk kommer i ulike størrelser, med ulik produksjonstid og -profil. Noen har veldig forutsigbar produksjon, andre er svært væravhengig.
NVE peker i sitt eget forskriftsutkast nettopp på at svært mye er komplisert, vanskelig å forstå og dermed kan gi uforutsette virkninger. NVE er bekymret både for vind- og småkraft, og skriver:

”For Norges del innebærer imidlertid Nordels forslag en mer komplisert og mindre effektiv modell for balanseavregning. Forslaget om separate ubalanser og to-pris modell for produksjonsubalanser kan for eksempel føre til kostnadsøkninger, og da særlig for mindre vindkraftprodusenter og små kraftverk med liten reguleringsevne i produksjonssystemet og uten døgnbemannede driftssentraler. Totalt sett trekker dette i retning av mer administrasjon og økte samfunnsøkonomiske kostnader.”

Småkraftforeninga vil opplyse om svaret fra ministeren når det foreligger.