Nettselskapene kritiseres for dårlig vedlikehold

Riksrevisjonen kommer i en ny rapport med sterk kritikk av nettselskapenes drift, og mener driftssikkerheten er for dårlig.

Flere nettselskaper investerer i dag ikke tilstrekkelig for at den tekniske standarden skal opprettholdes. Dette kan over tid føre til at leveringen av strøm i deler av distribusjonsnettet blir mindre pålitelig. Dette kan få alvorlige konsekvenser for husholdninger, industri og vitale samfunnsfunksjoner, sier riksrevisor Jørgen Kosmo, i forbindelse med at Riksrevisjonen presenterte sin rapport torsdag.

Undersøkelsen viser at om lag halvparten av nettselskapene som har konsesjon for å bygge og drive distribusjonsnettet, har anlegg med mangler og feil som ut fra en teknisk vurdering bør rettes opp.

Ifølge undersøkelsen er det flest feil og mangler i luftledningsnettet. Enkelte nettstasjoner i distribusjonsnettet har behov for total fornyelse.

– Dette er alvorlig og angår vår nasjonale sikkerhet, sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Tore Nordtun, til NTB.

Han krever at det utarbeides rapporteringssystem for utbedringer og bedre kontroll av elnettet og kraftforsyningen.

– Regjeringen må få utbedret de manglene det pekes på. Jeg er glad for at den har sagt at den vil ta dette opp på en rask og skikkelig måte, sier han.

Nordtun tar også til orde for at olje- og energiministeren må rapportere til Stortinget om arbeidet.

Undersøkelsen viser videre at investeringene i distribusjonsnettet ikke er tilstrekkelig til å opprettholde den nåværende tekniske standarden, men både Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat er enige om at investeringene må øke i tida framover.

Riksrevisjonen avdekker også flere svakheter ved tilsynet og kontrollen med nettselskapene.

Småkraftforeninga mener situsjonen er bekymringsfull når riksrevisjonen nå nærmest slår alarm. Vi er imidlertid glad for at dette fokuset kommer nå, då mange småkraftutbyggere rammes av nettselskapenes manglende vilje til å opprettholde og bvedlikeholde sitt overføringsnett.

Les mer her: www.elektronett.no/default.asp?menu=2&id=626 og her: www.petromagasinet.no/art.asp?id=10974