Riis-Johansen svarer Solvik-Olsen

Frp’s Ketil Solvik-Olsen har kommet med et skriftelig spørsmål til Olje- og energiministeren om konsekvensene av de nye foreslåtte balanseavregningsreglene som skal innføres fra nyttår.

Statsråden har nå svart Solvik-Olsen.

Spørsmål:
Det jobbes nå med forslag til endring i forskrift om måling og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Det er viktig at forskriftene tilrettelegger for god samfunnsøkonomisk drift av nettet. Samtidig er det viktig at man minimerer negative konsekvenser, som kan påvirke satsing på fornybar energiproduksjon. Vil Statsråden sikre at negative sider for fornybar energi, ved en endring i forskriften, utredes grundig slik at utilsiktede konsekvenser unngås?

Begrunnelse:
Balanseavregningsreglene er omfattende og komplisert. Det er viktig at regelverket i utgangspunktet er så nøytralt og effektivt som mulig. Det kan derfor være nødvendig å gjøre endringer i lovverket. Samtidig har flere høringsinstanser påpekt at enkelte deler av kraftsektoren kan bli pålagt uforholdsmessig stor risiko for negative konsekvenser ved den foreslåtte endringen. Det gjelder blant annet for småkraftverk.
Småkraftverk kommer i ulike størrelser, med ulik produksjonstid og -profil. Noen har veldig forutsigbar produksjon, andre er svært væravhengig.
NVE peker i sitt eget forskriftsutkast nettopp på at svært mye er komplisert, vanskelig å forstå og dermed kan gi uforutsette virkninger. NVE er bekymret både for vind- og småkraft, og skriver:

”For Norges del innebærer imidlertid Nordels forslag en mer komplisert og mindre effektiv modell for balanseavregning. Forslaget om separate ubalanser og to-pris modell for produksjonsubalanser kan for eksempel føre til kostnadsøkninger, og da særlig for mindre vindkraftprodusenter og små kraftverk med liten reguleringsevne i produksjonssystemet og uten døgnbemannede driftssentraler. Totalt sett trekker dette i retning av mer administrasjon og økte samfunnsøkonomiske kostnader.”

Svar:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Forslaget gjelder en harmonisering av balansehåndteringen i Norden og er basert på et forslag fra organisasjonen for de nordiske systemoperatørene, Nordel.
Høringsfristen på forslaget til forskriftsendringer gikk ut 1. oktober 2008, og NVE jobber nå med å vurdere innspillene fra høringsrunden. NVE vil blant annet vurdere virkningene forslaget måtte ha for satsing på fornybar energiproduksjon når de skal utforme de endelige forskriftsendringene.
Jeg følger med i NVEs arbeid på dette feltet og er opptatt av småkrafts- og vindkraftsprodusenter sine vilkår. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konklusjoner nå, før NVE har fått anledning til å behandle høringsinstansenes innspill.
————————————————————
Småkraftforeninga er relativt fornøyd med statsrådens svar fordi at konsekvensene for småkraftverkenes vil nå bli vurdert imotsetning til hva Statnett gjorde når de utformet de nye reglene.

Link: http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=41256