Falleie skal ikke redusere grunnrenteskattegrunnlaget

I Statsbudsjettet for 2009 har det "sneket" seg inn en pussig formulering om at falleien ikke reduserer grunnlaget for beregning av grunnrenteskatt. Formuleringen gir inntrykk av at dette er gjeldende rett. Det har imidlertid vært vanlig praksis at utbetalt falleie reduserer grunnrenteskattegrunnlaget.

Den aktuelle formuleringen finnes i Lovendringsproposisjonen, kap. 9.3.2.2:

Nærmere om hvilke kostnader i
byggeperioden som er omfattet av forslaget
De utgiftene det kan være aktuelt å kreve fradrag
for i byggeperioden bør etter departementets oppfatning
være av samme art som kostnader som fradras
ved den løpende grunnrenteinntektsberegningen.
Dette tilsier at fradrag for driftskostnader pådratt
i byggetiden bør bygge på de samme materielle
rammer som gjeldende rett, jf. skatteloven § 18-3
tredje ledd. Hensynet til sammenhengen i regelverket
tilsier også en slik avgrensning.
Departementet foreslår at de materielle rammene
for fradrag etter skatteloven § 18-3 tredje ledd
legges til grunn for fradrag for driftskostnader pådratt
i byggeperioden.

Departementet viser blant
annet til at kraftsverkseier ikke kan kreve fradrag
for eventuelle utgifter til leie av fallrettigheter, jf.
Ot.prp. nr. 23 (1995–96) side 193. Forslaget reiser
derfor ikke nye spørsmål om grensen mellom fradragsberettigede
kostnader og aktiveringspliktige investeringer. Investeringer i driftsmidler skal fortsatt aktiveres for beregning av friinntekt og senereavskrivninger.

Småkraftforeninga håper at dette er en inkurie, men vil forsikkerhets skyld sjekke dette nærmere med departementet.