Økte kostnader til biologiske undersøkelser

Olje- og energiministeren varsler at han vil fjerne dagens makstak (kr 20 000) på kostnader til biologiske undersøkelser.

I stedet innføres en nytt kostandsintervall på mellom 20 000 kr og 50 000 kr. Bakgrunnen er en ny undersøkelse av Miljøfaglig Utredning AS som viser at det er viktig å ivareta det biologiske mangfoldet. Innføringen av et behovsprøvet intervall skal gjøre det enklere å tilpasse undersøkelsene prosjektenes omfang.

Småkraftforeninga støtter målsetningen om å ivareta biologisk mangfold, men registrerer nå at man i praksis har flyttet maksgrensen fra 20 000 kr til 50 000 kr. Vi minner også om at etableringer av småkraftverk uansett har minimale nagative virkninger på det biologiske mangfoldet, delvis fordi de fysiske inngrepeen er små og delsvis fordi kun 5-6 % av alle fall vil bli bygget ut.

Småkraftforeninga mener derfor at problemene i forhold til biologisk mangfold er noe overvurdert.

Les hele pressemeldingen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2008/styrket-innsats-for-naturmangfold-i-smak.html?id=534425