Forskningsprosjekt skal gjøre miljøundersøkelsene mer kostnadseffektive

Et nytt forskningsprosjekt har blant annet som mål å finne en kostnadseffektiv måte å vurdere miljøkonsekvensene av småkraftverk Prosjektet heter «Miljøeffekter av småskala vannkraft» og er et 4 årig prosjekt som skal avsluttet 2010.

Det er skogbruksorganisasjonen Norskog og NINA som er prosjektansvarlige.

Teksten under er sakset fra en ny pressemelding:

Hovedmål:
– Finne en kostnadseffektiv måte å vurdere miljøkonsekvensene av småskala vann-kraftverk på.
– Undersøke ulike interessegruppers
holdninger.
– Avdekke reelle utfordringer.
– Oppnå like god kunnskap om småska-la vannkraftverk som om store kraft-verk.

Hvorfor:
NORSKOG mener at interessen for småskala
kraftverk er stigende blant potensielle ut-byggere og i politiske miljøer. Det er fra før lite forskning på hvilke miljøeffekter kraft-verkene har, og et slikt prosjekt vil være nyt-tig for alle interessenter.
Hvert enkelt kraftverk har liten betydning for
omgivelsene, men når mange blir bygget skjer det plutselig relativt store endringer i nærområdet.
Det kan få en effekt på plante- og dyreliv, landskap, friluftsliv og rekreasjon. I tillegg til byggingen av kraftverk vil alt som må bygges rundt, som for
eksempel tilførselsveier etc. ha en effekt på
landskapet og mennesker. Det er derfor vik-tig å finne ut hva ulike interessegrupper i nærområdet synes om utbyggingene.

Potensial:

Norge har et høyt strømforbruk og samtidig et
betydelig uutnyttet potensial for å produsere miljøvennlig kraft, som i disse klimakriseda-ger står
veldig høyt på agendaen. Kraftpotensialet innen småskala vannkraftverk er på nærme-re 15 TWH,

hvilket er nesten 10 % av dagens totale
energi-forbruk i Norge. (I dag produserer små
vann-kraftverk 5 TWH. NVE mener de har potensial til en produksjon på 10 TWH, mens Småkraft-foreninga mener de kan produsere 15 TWH).
I Soria-Moria erklæringen slo regjeringen fast at det
potensialet som ligger innenfor småkraftverk skal realiseres for å styrke produksjonen av fornybar energi. Dette har resultert i at det gis stadig flere konsesjoner til utbygging av småkraftverk. Hittil er en tredjedel av kapa-siteten utbygget. Småkraft-utbygging er en kilde til verdiskaping i distriktene og en nyt-tig biinntekt for primærnæringen. Men dette er ikke et syn delt av alle, og et av våre mål med prosjektet er å kartlegge de forskjellige
interessegruppenes synspunkter,
og lage en vurdering av hva som kan gjøres.

Hvordan: NORSKOG og NINA skal gjennom-føre dette prosjektet ved å blant annet bruke et utvalg småskala vannkraftverk som mal, og se hvordan antatte konsekvenser utvikler seg etter utbygging. Prosjektet vil bruke til-gjengelig kunnskap om store kraftverk som utgangspunkt for å se på miljø-virkningene av småkraft. Er en nedskalering av kjente effektforhold nok til å redusere miljø-konsekvensene eller er det noe ved småkraftverk som er betydelig annerledes enn de erfaringene vi har fra før?

Prosjektet skal besøke småkraftverk rundt om i
landet for å lage en oversikt over mulige
konsekvenser. Ett mål er å prøve å utforme et
analysesystem som vil fungere som en veile-der for de ulike problemer som kan oppstå. Prosjektteamet vil gjennomføre intervjuer i fokusgrupper for å lære mer om holdningene forskjellige interessegrupper har ovenfor småkraftverk. Fokus vil være på sårbare na-tur- og artsgrupper som er avhengig av et miljø med høy luftfuktighet, og på endringe-ne som skjer i selve elva og nærområdet til elva ved utbygging.

———————————————————

Småkraftforeninga mener det er positivt at det settes fokus på å gjøre miljøundersøkelsene mer kostandseffektive. Ideelt sett burde dette prosjektet vært ferdig nå, slik at Olje- og energiministeren ikke hadde hatt behov for å øke maksrammene til slike undersøkelser.