Vannregionmyndighetene flyttes

Som et ledd å styrke det folkevalgte fylkesnivået, dvs. fylkeskommunen, flyttes vannregionmyndighetene fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Fylkesmannen vil medvirke i planarbeidet på linje med andre statlige etater, men skal fortsatt ha hovedansvaret for samordningen mellom de statlige etatene som skal delta i og følge opp vannregionplanene. Dette er i tråd med fylkesmannens mandat for samordning av statens virksomhet i fylket.
Vannrammedirektivet er et miljødirektiv som Miljøverndepartementet har fått ansvaret for å følge opp. Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle som miljøfaglig rådgiver overfor alle de berørte aktørene, og skal på vegne av staten gjennomføre miljøfaglige kontroll- og tilsynsoppgaver.

Småkraftforeninga støtter i utgangspunktet opp om vanndirektivets målsetninger om en best mulig vannkvalitet, men registrerer dessverre at vår frykt for at vanndirektivet skal utvikle seg til noe mer enn vannkvalitet, er begrunnet.

Likevel kan det være en fordel at det er et folkevalgt organ som skal eventuelt skal vurdere småkraftens innvirkning på vannkvaliteten (som uansett må sies å være helt marginal hvis det da i det hele tatt er mulig å måle en endring).