Kleppa svarte Solvik-Olsen

Frp’s Ketil Solvik-Olsen Olje- og energiministeren om hvordan Regjeringen kan distansere seg fra EUs fornybar direktiv, når Norge ønsker å være minst like ambisiøse som EU. Spørsmålet ble besvart i spørretimen i dag av Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa på vegne av Olje- og energiministeren.
Kleppa begrunner sin motvilje mot å implementere direktivet nå, fordi direktivet ikke er behandlet av EU.

Småkraftforeninga mener at selv om Norge er i en annen situasjon enn mange EU land, så inneholder direktivet en rekke positive målsetninger som vil stimulere en energiomlegging, både produksjon og forbruk, som vil redusere klimautslippene. Norge bør, mer enn noe annet land, gå foran som en godt eksempel fordi hvis olje- og gasssektoren telles med, så er Norges bidrag til CO2-utslippene enorme, uansett om en regner utslipp per innbygger eller ikke.

Det er særlig artikkel 14 om nettilgang som vil være relevant for småkraften. I direktivet heter det at ny fornybar energiproduksjon skal garanteres nettilgang og dessuten skal få prioritet til ledig kapasitet.

Les mer på Stortinget: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=41705