Småkrafteiere bør avvente å etterkomme pålegg fra NVE

NVE har som kjent sendt ut pålegg om logging av minstevassføring til alle konsesjonærer. Småkraftforeninga er kritiske til pålegget, blant annet fordi NVE selv i en uanmeldt undersøkelse ikke fant brudd på minstevassføringsvilkårene hos 28 undersøkte småkraftverk. Imidlertid står pålegget inntil videre fast, noe som har medført at ulike bedrifter nå tilbyr måleutstyr. Småkraftforeninga er dessuten kjent med at alle som har fått pålegget fra NVE, også har fått tilbud om kjøp av måle- og loggeutsyr fra ulike produsenter.
Småkraftforeninga vil advare mot å anskaffe slikt utstyr uten videre. Før utstyret anskaffes må man skjekke ut om utstyret faktisk tilfredsstiller NVE sitt pålegg. NVE har ikke noe sentral godkjenning av måleutstyr, men stiller krav til nøyaktighet og pålitelighet. Det er utarbeidet retningslinjer for måling av forskjellige hydrologiske parametre. Disse finnes på NVE internettsider under Vann, Hydrologi, Retningslinjer, se: http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=11755.

Småkraftforeninga vil oppfordre småkraftprodusentene til å ha litt is i magen, slik at både NVE og Småkraftforeninga sammen kan avklare om:

1. Kravet opprettholdes, og
2. Om hvilke anordninger som faktisk tilfredsstiller NVEs krav.