Småkraftforeninga har fått gjennomslag for en ny nettpolitikk

Småkraftforeninga har hatt nettproblematikken som en av de viktigste næringspolitiske sakene de siste årene, og det er derfor gledelig at dette arbeidet nå gir resultater. Energi- og miljøkomiteen innstiller følgende: “Stortinget anmoder Regjeringen om at det i forbindelse med den varslede evalueringen av energiloven, foretas en gjennomgang av nettpolitikken herunder investeringsinsentiver, sammenhengen mellom nett og produksjon og tilknytning av elektrisitet fra ny fornybar energiproduksjon og at eventuelle justeringer av gjeldende lov og regelverk gjennomføres.”
Småkraftforeninga er som nevnt svært fornøyd med denne innstillingen. En slik gjennomgang vil gi Småkratfforeninga svært gode muligheter til å komme med videre innspill.

Les hele innstillingen her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-063/