Høyre vil satse på småkraften

Høyres partiprogram for perioden 2009-2013 innholder flere postive småkraftmål. Småkraftforeninga har gitt innspill arbeidet med de fleste partiprogrammene for neste stortingsperiode. Det er gledelig at flere partier, Høyre inkludert, har inntatt flere av våre hjertesaker.
Nedenfor følger et utdrag fra Høyres partiprograms som omhandler småkraften:

1648 13.8 Energi
1649 Energi er viktig for velferden. Norge har fra naturens side enorme ressurser og har utviklet en unik
1650 kompetanse på utvikling og bruk av energi. Denne posisjonen gjør at vi også har ansvar for å bidra til å
1651 løse verdens energiutfordring.
1652
1653 Økning av effektiviteten i kraftproduksjonen og el-nettet kan gi mer energi uten at det er nødvendig med
1654 nye store utbygginger. Høyre vil bedre infrastrukturen for strømforsyning, legge til rette for opprusting,
1655 effektivisere for å redusere nett-tap, og gi mindre kraftverk lettere tilgang til el-nettet.
1656
1657 Norge har også store ressurser innen fornybar energi, både i form av vannkraft, vindkraft på land og til
1658 havs, bølgeenergi, tidevannsenergi og bioenergi. Kraftutbygging kan imidlertid komme i konflikt med
1659 vernehensyn, og Høyre vil ta hensyn til verdifulle naturområder og truede arter.
1660
1661 Høyre mener en fremtidig konsesjonsordning og skattlegging må sikre en effektiv offentlig kontroll med
1662 anvendelsen av vannkraftressursene. Grunnrenten fra utnyttelse av vannkraft skal tilfalle fellesskapet gjennom effektiv skattlegging. Høyre
1663 mener at private og offentlige eiere av vannkraftressurser må
1664 likebehandles.
1665
1666 • Innføre en ordning med grønne sertifikater for å få økt produksjonen av bl.a. vindkraft, vannkraft
1667 og bioenergi. Dette bør helst skje i samarbeid med andre land, og i første omgang gjerne med
1668 Sverige.
1669 • Legge frem en nasjonal strategi for økt energiproduksjon bl.a. gjennom opprusting og utbedring
1670 av strømnettet og kabling i vernverdige områder.
1671 • Ha økt satsing på energieffektivisering, spesielt for bygg.
1672 • Opprettholde gode støtteordninger gjennom Husbanken og Enova for
1673 energiøkonomiseringstiltak i bedrifter og husholdninger.
1674 • Legge til rette for økt utbygging av småkraftverk, bl.a. ved å delegere konsesjonsbehandlingen opp
1675 til ett megawatt, til kommunene.
1676 • Styrke forskning og utvikling på vindmøller til havs, herunder iverksette et
1677 demonstrasjonsprogram for slik teknologi.
1678 • Styrke incentivene for å bygge mer nett for å fremføre strøm.