Holten Hjemdal spurte Riis-Johansen om Norges satsning på ny fornybar energi

Krf’s Line Henriette Holten Hjemdal stilte et muntlig spørsmål til Olje- og energiminsteren om Norges satsning på ny fornybar energi. Holten Hjemdals spørsmål var slik:
Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) [10:30:42]: Vår tids største utfordring er global oppvarming, så mitt spørsmål går til olje- og energiministeren.

Siden den rød-grønne regjeringen tiltrådte, har vi hatt tre olje- og energiministre. De nye ministerne har skrinlagt forgjengernes prosjekter. Den siste skrinleggingen var energimeldingen. Resultatet av skrinlegging og statsrådsskifte er en total stillstand i utvikling og utbygging av fornybar energi i Norge. Statsbudsjettet for 2009 endrer ikke på dette bildet.

Norge har pr. i dag Europas dårligste rammebetingelser for utbygging av fornybar energi. Investorene rømmer landet. De investerer i Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland, bare for å nevne noen land. Spørsmålet vi må stille oss, er: Hvorfor gjør de dette? De gjør det vel, som de sier selv, fordi de finner det mer lønnsomt å investere i disse landene. Senest i går snakket jeg med en stor industrileder som vurderer å satse stort i Storbritannia. Enovas storsatsing fra Regjeringens side endrer heller ikke på dette bildet.

Men så er det slik at verden trenger mer energi, og den må være fornybar. Dessverre er ikke Norge med på å dra dette lasset. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sa at det er typisk norsk å være god. Nå tror jeg vi kan skrive det om og si at det er typisk norsk å stå helt i ro. Til tross for dette har Regjeringen et mål om at Norge skal være ledende innenfor utvikling av miljøvennlig energi.

Mitt spørsmål blir så enkelt: Mener statsråden at Norge er ledende når det gjelder utvikling og utbygging av fornybar energi i Norge?

Riis-Johansen svarte slik:
Statsråd Terje Riis-Johansen [10:32:36]: Jeg kunne svart veldig enkelt på det og sagt ja. Men for å utdype det noe vil jeg først starte med den faktiske situasjonen.

Vi har en stor debatt i Europa, og EU har satt seg et mål om at andelen fornybar energi skal være 20 pst. i 2020. Det betyr en 80 pst. fossil andel. Norge har i dag en fossil andel på 40 pst. og en fornybar andel på 60 pst. Norge er det ledende landet i Europa på fornybar energi, men det er ikke nok. Jeg er helt enig med representanten i at vi må videre for å løse klimautfordringene.

Én av løsningene er å bygge ut mer fornybar energi. Derfor bruker vi mer penger på Enova enn noen gang tidligere – mye mer penger på Enova enn det f.eks. den forrige regjering gjorde. I år har Enova bortimot 2 milliarder kr til disposisjon, og det legges opp til å tilføre nye 1,4 milliarder kr til Enova neste år. Enova er Regjeringas viktigste virkemiddel for å få ny energi opp og fram.

For å ta noen eksempler: Når det gjelder varme, som er et betydelig område innenfor fornybarsatsinga, har altså investeringene, som er initiert gjennom Enova-systemet, snart passert 8 milliarder kr i løpet av de siste årene. Så det satses mye. Det bygges mye for å få fornybar varme fram til husholdningene i Norge.

Når det gjelder vind, har det i år vært flere søknader til Enova. Enova har bortimot 1 milliard kr til disposisjon for å bygge ut vind. Jeg er i gang med å lage et regelverk for offshore vind, som jeg mener er det nye, store, hvor vi virkelig kan ta det store skrittet for å få en ny, stor fornybar energikilde på plass.

For øvrig tror jeg det er bra at norske selskaper engasjerer seg i utvikling av fornybar energi i andre land.

—————————————————————————-

Småkraftforeninga mener Holten Hjemdal setter fokus på et svært sentralt tema, og vi kan ikke være fornøyd med svaret til statsråden som skyver gammel vannkraft foran seg, og viser til en generell styrking av Energifondet og Enova. De virkelige store utfordringene, så som manglende nettilgang og manglende støtteordninger er ikke nevnt.

Les hele debatten her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/081126/muntligsporretime/