NVE har sendt forskriftsendringer ut på høring

NVE utsatte som kjent implementeringen av nye balanseavregningsregler med to til tre måneder. Dette skjedde som et resultat av Småkraftforeningas arbeid. NVEs reviderte forskriftsforslag foreligger imidlertid nå og Småkraftforeninga kan konstatere at vi kun delvis har fått gjennomslag så langt.
Småkraftforeninga foreslo at uregulert småkraftproduksjon kunne avregnes som forbruk etter en en-pris modell. NVE har fulgt opp dette men kun for kraftverk under 1 MW, og ikke 10 MW slik Småkraftforeninga foreslo.

Dernest knyttes kravet om innlvering av produksjonsplaner opp mot stasjonsområde (kraftverk som ligger innenfor samme stasjonsområde ligger innenfor samme fastområde, varige flaskehals og vannmessig tilknytning) og ikke det enkelte aggregat. Også her skal grensen gå ved 1 MW installert effekt per stasjonsområde. Det betyr at kraftevrk som “fyller opp” en stasjonområde til over 1 MW må innrapportere produskjonsplaner.

Småkraftforeninga vil selvsagt følge opp saken videre, blant annet ved å komme med en høringsuttalelse. Vi mener imidlertid allerede nå at det er skuffende at ikke all småkraftproduksjon skal omfattes av unntaket.

Vi er også forundret over at NVE fortsatt går for to-prissystemet siden mange av høringsuttalelsene fra noen av de tyngste aktørene i Norge viser til at ulempene med en slik omlegging er større en fordelene. Dette gjelder aktører som Bergen Energi, Hafslund Strøm, Hafslund Produksjon, Østfold Energi, Norske energibrukeres forening, BKK produksjon, Agder Energi Produksjon i tillegg til Småkraftforeninga.

Høringsfristen er forøvrig 1. februar 2009.

Les høringsdokumentet her: http://www.nve.no/FileArchive/262/Endringer%20i%20MAF%20fra%202009%205-12-2008.pdf