OED har sendt forslag til endringer i energiloven ut på høring

OED har kommet med flere endringsforslag i energiloven som har betydning for småkraften. Det er i første rekke forslagene om en tilknytningsplikt og utredningsplikt som berører småkraften. I tillegg vil OED at også det lavspente fordelingsnettet skal bli konsesjonspliktig.
Småkraftforeningas foreløpige vurdering er at forslagene om tilknytningplikt m.v. er et skritt i riktig retning. Når det gjelder forslaget om konsesjonplikt for lavspentnettet er vi mer skeptiske. Småkraftforeninga vil selvsagt avgi en høringsuttalelse, og vi kommer tilbake med en grundigere analyse av endringsforslagene.

Høringsnotatet kan lastes ned her: http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Høringer/Endringer%20i%20energiloven/Høringsnotat%20-%20endringer%20i%20energiloven.pdf

Høringsfristen er 30. januar 2009.