Tussa Nett får saneringsløyve av NVE

NVE har overraskende gitt Tussa Nett løyve til å sanere en eksisterende kraftlinje som i dag bl.a. benyttes av en rekke småkraftprodusenter. Tussa Nett søkte om å få fjerne et 66 kV fjordspenn over Austefjorden på Sunnmøre. Småkraftforeninga har engasjert seg i saken siden mange småkraftprodusenter vil bli direkte berørt av saneringsvedtaket.
Småkraftforeninga er svært overrasket NVE sitt vedtak både fordi det bryter fullstending med ny nettpolitikk som akkurat er sendt ut på høring, og fordi NVE selv sier at både kraft- og nettsituasjonen i det aktuelle området er under press.

Det Tussa Nett i realiteten har fått myndighetenes velsignelse til er å la småkraftprodusentene i området overta vedlikeholdskostnadene på 66 kV linja. Dette er et forsømt vedlikehold over flere år og som er den direkte årsaken til at linjas tilstand i dag er dårlig. I tilegg vilsaneringsvedtaket hindre utbygging av 8 gryteklare anlegg, som nå selv må bekoste nytt nett.

Vedtaket er også underlig siden Tussa Nett for om lag et år siden selv konkluderte med at linja skulle stå ut konsesjonsperioden, nemlig t.o.m. 2016.

Småkraftforeninga vil anke saken og ta den opp med NVE og OED med det første.