Unntaksbestemmelsen må utvides

NVE har som kjent utkast til nye balanseavregningsregler ute på høring. Høringsfristen utgår i morgen (31/1-09) Småkraftforeninga har avgitt høringsuttalelse. Det er svært gledelig at NVE har etterkommet Småkraftforeningas forslag om å innføre en unntaksbestemmelse for uregulert småskala kraftproduksjon. Unntaket er imidlertid begrenset til kraftverk med en installert effekt under 1 MW.
Uregulert kraftproduksjon kan ikke, slik som magasinkraften kan, tilpasse og styre sin produksjon etter systembalansen i Norge. Småkraftforeninga mener dette er ulogisk siden det vesentlige er om kraftproduksjonen er uregulert eller ikke og ikke kraftverkets installerte effekt.

Småkraftforeninga mener derfor at grensen på 1 MW er for lav og bør økes til 10 MW slik at unntaket gjelder all uregulert småkraftproduksjon (og vindkraftproduksjon). Grensen for småskala kraftproduksjon både for vind og vann er som kjent satt ved 10 MW.

Småkraftforeninga mener det er påfallende at et flertall av de største aktørene knyttet til småskala vannkraftproduksjon, enten dette er i omsetningsleddet eller produksjon, ikke ser noen fordeler med en omlegging til toprismodellen på produksjonen. Dette gjelder uttalelsene Bergen Energi, Hafslund Strøm, Hafslund Produksjon, Østfold Energi, Energibrukerne – Norske energibrukernes forening, BKK Produksjon Agder og Energi Produksjon. I tillegg er aktører som EBL og Hydro Energi skeptisk til toprismodellen, men de støtter en større harmonisering som en kompromissløsning. De fleste trekker altså frem at toprismodellen blir mer komplisert og mindre effektiv.

Småkraftforeninga merker seg at NVE er enige i at en innføring av en to-pris modell kan medføre en mer komplisert og mindre effektiv balanseavregning i Norge. NVE mener videre at topris modellen bør innføres for å styrke det nordisk samarbeidet m.v. Småkraftforeninga mener at hensynet til nordisk harmonisering og hensynet til større aktørers ønske om utvidet markedsadgang, ikke kan settes opp mot Norges satsning på ny fornybar energi. Myndighetenes ønske om ny fornybar kraft, slik det fremkommer i Soria-Moria erklæringen, Klimaforliket, i alle regjeringspartienes partiprogrammer for både eksisterende og den kommende stortingsperioden, må ikke vanskeliggjøres på en slik måte som toprismodellen representerer.

Småkraftforeninga støtter unntaksbestemmelsen for uregulert kraftproduksjon slik at denne fortsatt skal ha en-pris på produksjonen, men ber om at unntaksgrensen heves til 10 MW.