Ny fylkesdelplan for småkraft i Nordland

Småkraftforeninga har kommet med merknader til utkast til fylkesdelplan for Nordland. Nordland er det andre fylket som er i gang med å utarbeide en egen fylkesdelplan for småkraftverk. Dessverre er planutkastet svært ensidig lagt opp hvor kun de negative virkningene av småkraften vurderes. Det legges opp til en rangering av de ulike prosjektene etter grad av negativ miljøpåvirkning, noe som innebærer at planen vil si nei til en del prosjekter, uansett om de isolert sett er gode eller ikke.
Småkraftforeninga vil advare mot slike planer nettopp fordi de er ensidige vinklet og uten at småkraftens positive virkninger vurderes overhodet.

Klima, lokal ringvirkningseffekter og bidrag til både forsyningssikkerhet og kraftbalansen er ikke vurdert, noe som gjør at planutkastet har begrenset verdi.

Link: www.nfk.no/smakraft

Høringsfristen er 06.02.2009