Falleie skal ikke formuebeskattes

Mange fallrettighetshavere har mottatt brev fra lokalt ligningskontor med beskjed om at falleien skal kapitaliseres med faktor 10 og skal inngå i formuesberegningen. Mange kan dermed få en vesentlig heving av sin formue som igjen vil medføre økt formueskatt.
Problemet er bare at for tidsbegrensede rett til periodisk ytelse, er det ikke anledning til å iberegne formueskatt. Med tidsbegrenset menes i denne sammenhengen ytelser som har en varighet mindre enn 99 år.

De fleste falleieavtaler har i utgangspunktet er tidsbegrenset varighet langt mindre enn 99 år.

Mottakere av varsel om formuesberegning av falleie, bør ta kontakt med sitt ligningskontor og gjøre dem oppmerksomme på at dette ikke er tillatt.

De aktuelle reglene fremgår av skattelovens kapittel 4.2 og er tydeligjort i Lignings-ABC’en under stikkord formue og rettigheter.