Rettskraftig dom forkaster naturhestekraftprinsippet

Høyesterett forkastet nylig en anke der EBL forsøkte å ta omkamp om å nytte naturhestekraftprinsippet som erstatningsprinsipp ved ekspropriasjon av fallretter. Hålogaland Lagmannsrett så bort fra naturhestekraftmodellen, og baserte utmålingen på rene markedsmessige prinsipper.
Eksproprianten, SKS AS med partsstøtte fra Energibedriftenes Landsforening (EBL), anket overskjønnet inn for Høyesterett. Ankegrunn var feil rettsanvendelse.

Det ble fra SKS/EBL side hevdet at Galtågasaken var ulik Ulebergdommen (Rt 2008 på side 82) av 17 01 2008, fordi det i sistnevnte dom var gitt konsesjon for utbygging av det vassdrag som ble ekspropriert. I Galtågasaken var det ikke gitt konsesjon for separat utbygging av Galtåga. Lagmannsretten kom imidlertid til at det både var rettslig og faktisk påregnelig med separat utbygging av Galtåga.

I anketilsvaret hevdet grunneiernes advokat at påregnelighetsvurderingen var bevisbedømmelse og ikke rettsanvendelse, og at fatum i denne saken i realiteten var identisk med Ulebergdommen og det der knesatte prinsipp om at naturhestekraftmoldellen har utspilt sin rolle dersom det er påregnelig med separat utbygging av det eksproprierte vassdrag.

Anken ble altså avvist av Høyesterett, hvilket betyr at lagmannsrettens vurdering er gjeldende rett.

Småkraftforeninga er fornøyd med utfallet i denne dommen, og mener det nå skal bli vanskelig for eksproprianter å pårope seg fortsatt bruk av naturhestekraftprinsippet som erstatningsmetode ved ekspropriasjon i fremtiden.