Salg av grønne sertifikater fra småskala kraftverk

Småkraftforeninga og GreenStream Network samarbeider om salg av grønne sertifikater i LEC markedet.
Norske småkraftprodusenter som ønsker det kan selge grønne sertifikater til England via Småkraftforeninga og GreenStreams samarbeid.
The Climate Change Levy (CCL) er en skatt som strømforbrukere i England må betale dersom de anvender strøm som ikke er produsert av fornybare energikilder. Kraftprodusenter som produserer strøm fra fornybare energikilder kan gjennom Ofgem få tildelt LEC (Levy Exemption Certificates), der 1 MWh kvalifiserer til 1 LEC. Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets) har ansvar for overvåkning av skattefradragsordningen og blant oppgavene de utfører er akkreditering av produksjonsanlegg, utstedning av LEC tilsvarende produksjonsvolum og rapportering til skattemyndigheter

Norske kraftprodusenter som ønsker å selge sertifikater til LEC markedet i UK må oppfylle Ofgems definisjon på fornybar kraftprodusent. Vannkraftprodusenter inngår i denne definisjonen dersom installert produksjonskapasitet ikke overstiger 10 MW. Salg av LEC innebærer i tillegg overføring av fysisk kraft fra Nordpool-området til England, noe som krever at selger selv, eller i samarbeid med kjøper, fremskaffer en transportløsning. Selv om norske produsenter allerede har inngått avtaler om salg av egen produksjon vil det være mulig å hente ut av Nordpool det samme volum som produsenten har levert inn. Dette produksjonsvolumet kan så eksporteres til UK og produsenten kan dermed hente ut den ”grønne” verdien. Norske småkraftprodusenter trenger kun en bekreftelse fra det lokale nettselskapet som sier at kraften fra småkraftverket blir solgt inn i Nordpool-systemet.

For å bli registrert og godkjent som leverandør til LEC markedet må den enkelte produsent fylle ut et skjema som er utarbeidet av Ofgem, som krever relativt detaljerte opplysninger om anlegget og de ulike produksjonskomponentene. I tillegg skal det legges ved et kart over området hvor anlegget er lokalisert. All dokumentasjon må foreligge på engelsk. GreenStream har erfaring med registrering av anlegg i LEC systemet og er behjelpelig både med hensyn til spørsmålene som skal besvares samt oversettelse til norsk dersom nødvendig. Etter at skjemaet er ferdig utfylt blir det sendt til Ofgem for godkjenning, som kan ta 6-8 uker. Når anlegget er godkjent og registrert vil GreenStream formidle kontakt med interesserte kjøpere og partene inngår kontrakter seg imellom. Hele prosessen er kostnadsfri og tidsinvesteringen er neglisjerbar, samtidig som salg av LECs ikke har noen innvirkning på annet strømsalg.

Ta kontakt med Kristian Gautesen i GreenStream Network for mer info.

Kristian.gautesen@greenstream.net
Tlf: 67 10 72 22