Stranda kommune vil lage småkraftplan

Stranda kommune på Sunnmøre har lagt ut vassdragsplan til offentlig ettersyn. I medhald av Plan- og bygningslova § 20-5, jf. § 27-1.2 har kommuneplanutvalet i møte 02.02.09, sak KPU 002/09, gjort vedtak om å legge Kommunedelplan – vassdrag ut til offentleg ettersyn i tida 14.02.-02.04.09.
Plan for vassdraga er utarbeidd med omsyn til eventuell kraftutbygging. I tillegg til kartpresentasjon følgjer grunnlagsdokument og tilhøyrande vedlegg. Fagrapportane er utarbeidd av Miljøfaglig Utredning AS. Sjå vedlegg under. Planen er også lagd ut på dei faste utleggsstadane i Stranda kommune.

Evt. merknader skal sendast til Stranda kommune, pb. 264, 6201 Stranda innan 02.04.09.

Se link for mer info: http://www.stranda.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=1434&back=1&MId1=2&MId2=18&MId3=262&