Småkraftforeninga deltok på klima- og energiseminar i Bodø

Småkraftforeninga var invitert til å holde et foredrag i forbindelse med Nordland Fylkeskommunes arbeid med en ny fylkesdelplan for småkraftverk. Soria Moria erklæringen anbefaler som kjent at det utarbeides slike planer. Småkraftforeningas største innvending mot slike planer er at de er ubalanserte og kun fokuserer på negative virkninger. Småkraftforeninga er også skeptisk til selve behovet for slike planer all den tid dette vil øke byråkratiet og trolig medføre dobbel saksbehandling, både av NVE og fylkeskommunen.
Småkraftforeninga oppfordret dessuten planmyndighetene om å heve blikket og ta inn over seg at klimaeutfordringene er den mest alvorlige utfordringen som vi noen gang har stått ovenfor, og da må ikke byråkratiet legge hindre for produksjonen av ny fornybar energi.

Småkraftforeningas foredrag er lagt ut i dokumentbasen.